Algemene voorwaarden Allround Boxing

 1. De directie van Allround Boxing is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van het lid;
 2. De directie van Allround Boxing is niet aansprakelijk voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in de sportschool eventueel kunnen overkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, letsel en/of andere mogelijke ongevallen die het lid kan overkomen. Deelname aan één of meerdere van de sporten geschiedt geheel op eigen risico;
 3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Allround Boxing door leden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid;
 4. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Vanaf 4 jaar is dit mogelijk met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers of dient één van de ouders/verzorgers aanwezig te zijn bij de inschrijving;
 5. Ieder lid of ouders/verzorgers van lid, dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie;
 6. Iedere lid of ouders/verzorgers van lid, is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten deelneemt;
 7. Leden of ouders/verzorgers van lid, die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam van één of meer medewerkers van Allround boxing in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun lopende verplichtingen;
 8. Leden zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen. Als dat wel het geval is worden de maatregelen van het bovengenoemde artikel 7 in werking gesteld;
 9. Allround Boxing behoudt zich het recht voor om leden die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het management negeren, het lidmaatschap en/of toegang van Allround Boxing te ontzeggen;
 10. Opzeggingen moeten schriftelijk 1 maand voordat de volgende maand aanvangt geschieden naar afdeling abonnementen, Maatschapslaan 21 2404 CL Alphen aan den Rijn. Zonder tijdige opzegging wordt uw overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Bij niet tijdige betaling worden vorderingen aan ons incassobureau overgedragen. Tevens is het lid of wettelijke vertegenwoordiger(ster) verantwoordelijk voor alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente. Achterstallige betalingen van de contributies worden met 25% administratiekosten belast;
 2. Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, sportschoolsluiting en sluitingen wegens ziektes/ongevallen. Compensatie hiervan is in de contributie ingecalculeerd;
 3. De contributies zullen elk jaar geïndexeerd worden.